Algemene voorwaarden

Onderwijsvorm en aanwezigheid

1. De cursus Wetenschapsjournalistiek biedt contactonderwijs waarbij deelnemers, docenten en cursusleiders elkaar persoonlijk ontmoeten op een goed per openbaar vervoer bereikbare locatie in het midden van het land.

2. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bij alle lessen van de cursus waarvoor zij zich hebben ingeschreven persoonlijk aanwezig zijn.

3. Wanneer een deelnemer door ziekte of andere dringende persoonlijke omstandigheden niet persoonlijk bij een les aanwezig kan zijn, zal de cursusleider met de docent overleggen hoe terugkoppeling over de inhoud van de les en de ingeleverde opdracht kan plaatsvinden. Met het oog op de beoogde onderwijskwaliteit is er helaas geen mogelijkheid om op afstand aan de les deel te nemen.

4. Wanneer de docent of cursusleider door ziekte of andere dringende persoonlijke omstandigheden niet persoonlijk bij de cursus aanwezig kan zijn, zal vervanging worden gezocht zodat de les alsnog op locatie kan plaatsvinden. In uiterste situaties, wanneer de overeengekomen lesdatum in gevaar dreigt te komen, kan het bestuur van SCW beslissen de les op afstand te geven.

5. Het bestuur van SCW kan in uitzonderlijke algemene situaties (weercode rood, formeel advies contactbeperking tijdens pandemie) besluiten het contactonderwijs om te wisselen voor afstandsonderwijs. Het bestuur van SCW volgt daarbij de formele adviezen van de daartoe bevoegde instanties. Deelnemers worden hierover tenminste 12 uur voorafgaand aan de cursus geïnformeerd.

Inschrijving, annulering en tussentijdse uitschrijving

6. Vroege inschrijvers ontvangen een korting op de cursusprijs. De voorwaarden worden op de website van SCW bekendgemaakt.

7. Deelname aan de opleiding kan op elke moment schriftelijk geannuleerd worden.

8. In de eerste twee weken na inschrijving is annulering kosteloos. Bij latere annulering zal SCW een volgens de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding èn Consumentenbond redelijk deel van de opleidingskosten aan de cursist, of de organisatie waarvoor die werkzaam is, terugbetalen:

90% van de overeengekomen prijs plus de kosten van nog niet ontvangen studiemateriaal

80% van de overeengekomen prijs plus de kosten van nog niet ontvangen studiemateriaal

70% van de overeengekomen prijs plus de kosten van nog niet ontvangen studiemateriaal

50% van de overeengekomen prijs plus de kosten van nog niet ontvangen studiemateriaal

 

Auteursrechten

9. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Lesmateriaal, opdrachten en feedback

10. Deelnemers ontvangen na inschrijving en tenminste twee weken voor aanvang van de cursus de cursusreader en studieboeken.

11. Bij elke les hoort een schrijfopdracht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijdig digitaal inleveren in het door SCW ter beschikking gestelde leermanagementsysteem De inleverdata worden bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

12. Deelnemers ontvangen van de cursusleider, docent en collega deelnemers feedback op de door hen ingeleverde schrijfopdrachten. Van deelnemers, docenten en cursusleider wordt verwacht dat zij kritische maar constructieve feedback leveren en ook in staat zijn dergelijke feedback te ontvangen.

13. SCW moedigt publicatie van huiswerkopdrachten aan. Cursisten, gastdocenten en cursusleiders zien door deelname aan de cursus af van auteursrechten over tekstsuggesties en andere auteursrechtelijk beschermde ideeën die opkomen bij het bespreken van de teksten.

14. Om de kwaliteit en doeltreffendheid van de cursus te waarborgen leveren cursisten aan het einde van elke les en aan het einde van de cursus een evaluatie in van de les respectievelijk cursus.

Vertrouwelijkheid

15. De door deelnemers verstrekte informatie en opdrachten worden door cursusleider en gastdocenten vertrouwelijk behandeld. SCW handelt daarbij in lijn met de geldende privacywetgeving.

16. Van deelnemers wordt verwacht dat zij vertrouwelijk omgaan met de door mede deelnemers ingeleverde opdrachten en informatie.

Vragen, opmerkingen en klachten

17. Deelnemers kunnen met vragen, opmerkingen en klachten over de cursus terecht bij de cursusleider of, indien daar behoefte aan is, bij het bestuur van SCW. De naam en contactgegevens van de bestuurder die optreedt als contactpersoon voor cursisten staan vermeld in de cursusreader.

18. Deelnemers, docenten en cursusleiders die in de context van de cursus grensoverschrijdend gedrag ervaren kunnen dit bespreken met de externe vertrouwenspersoon van SCW. De naam en contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon staan vermeld in de cursus reader De vertrouwenspersoon werkt volgens het protocol vertrouwenspersoon.

19. Indien het ongewenste gedrag niet op een informele manier opgelost kan worden, kunnen deelnemers, docenten en cursusleiders een klacht omtrent ongewenst gedrag indienen. Bij behandeling van klachten houdt SCW zich aan de klachtenprocedure ongewenst gedrag.

Betaling

20. Betaling vindt ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de cursus plaats.

21. Cursisten voor wie tijdige betaling van het volledige cursusbedrag tot ongewenste situaties zou leiden, kunnen tot 4 weken voorafgaand aan de start van de cursus een betalingsregeling met de penningmeester overeenkomen.

22. Bij niet tijdige betaling en het on tbreken van een betalingsregeling zoals bedoeld in artikel 19 volgt SCW de werkwijze zoals vastgelegd in artikel 11 van de algemene voorwaarden van NRTO.

Overige zaken

23. Bij alle overige, niet in deze voorwaarden genoemde zaken, zal SCW in waar mogelijk in lijn met de algemene voorwaarden van NRTO handelen.