SCW-klachtenprocedure ongewenst gedrag

Klacht indienen bij de klachtencommissie

Het staat een cursist, (gast)docent, medewerker of bestuurslid vrij om een klacht over ongewenste omgangsvormen in te dienen bij de klachtencommissie. Een klager dient een klacht in door het sturen van een e-mail aan de secretaris van het bestuur en in cc naar de vertrouwenspersoon, met als onderwerp “Klacht ongewenst gedrag”. Alternatief moet uit de inhoud van de e-mail duidelijk worden dat het gaat om een klacht. In de klacht moet omschreven worden tegen wie de klacht gericht is en om welk gedrag het gaat, zo concreet mogelijk.

Indien de klacht over de secretaris gaat, dan kan de klacht naar de voorzitter en de vertrouwenspersoon gestuurd worden. Indien de klacht over de vertrouwenspersoon gaat, dan kan de klacht naar de voorzitter en de secretaris gestuurd worden. Het bestuur, in de persoon van de secretaris of voorzitter, is verantwoordelijk voor het inschakelen van de klachtencommissie.

De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige personen, waaronder minimaal één persoon met juridische expertise en één persoon met gedragskundige expertise.

Het is voor de klachtencommissie niet voldoende als een klager iemands gedrag als ongewenst kenmerkt. De klager moet aannemelijk maken dat er, naar objectieve maatstaven gemeten, sprake is van ongewenste omgangsvormen.

 

Werkwijze klachtencommissie

De klachtencommissie beoordeelt allereerst of de klacht ontvankelijk is. De klacht dient te vallen onder de definitie van psychosociale arbeidsbelasting uit de Arbowet. Daarnaast kan de klachtencommissie meewegen of de klager voldoende gebruik heeft gemaakt van de informele route.

Wanneer de klacht ontvankelijk is, dan onderzoekt de klachtencommissie of de in de klacht genoemde feiten aannemelijk zijn. Ze doet hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde en hoort eventuele getuigen en derden.

Als de klachtencommissie de klacht gegrond acht, adviseert ze het bestuur over het eventueel nemen van (rechtspositionele) maatregelen tegen de beklaagde en/of geeft aanwijzingen voor maatregelen die het bestuur moet nemen om uitvoering te geven aan goed werkgeverschap en/of zorgplicht. Het bestuur volgt in principe het advies van de klachtencommissie op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. In zo’n geval legt uitdrukkelijk gemotiveerd verantwoording af aan de klachtencommissie, klager en aangeklaagde.